ملزومات و قطعات یدکی مرتبط با زنجیرهای کری یر ( حماله ) حرکت مستقیم گام ۶۰ میلیمتر